ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 

На основание чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (Загл. изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп.,бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

 У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население на Община Ивайловград за инвестиционно предложение: Реконструкция на част от ул. „Волгоград” в участъка от О.Т. 277 до О.Т. 537а и реконструкция на прилежащ тротоар

Инвестиционното предложение включва: Реконструкция на уличната настилка и изграждане нова пътна конструкция, както и реконструкция на прилежащия тротоар”

Местонахождение: Улица „Волгоград” от О.Т. 277 до О.Т. 537а по плана на

гр. Ивайловград.

Цел на Инвестиционното предложение: Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настиклата, чрез изграждане на нова пътна конструкция, с оглед осигуряване безопасност на движението, подобряване на комфорта на пътуване и доброто отводняване в разглеждания участък.

Диана Овчарова

Кмет на община Ивайловград                             Дата: 17.12.2018 г.

Обява за инвестиционно предложение за ул. „Волгоград“