СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС,

Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. „България” №49

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

„Ремонт и реконструкция на горски пътища на територията на Община Ивайловград“

Информацията по Приложение №2 за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител на адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „България” №49

Лица за контакти: Виолета Недялкова, тел: 03661/60-90;

 

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 27.11.2018 г. Становища и мнения се приемат на място и по телефон.