На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №021/16.01.2024г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива изменение на подробен устройствен  план ПУППП /парцеларен план/ за обект Кабелна линия 1 kV от РТ ФЕЦ към табло ТЕПО свързващ Фотоволтаична инсталация с мощност до 150 kW за производство на електроенергия на терен в имот23056.63.5, с. Драбишна, ЕКАТТЕ 23056, общ. Ивайловград, обл. Хасково