На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №385 от 12.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на „ПУП-ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/,като  УПИ I, УПИ II и УПИ III се обединят в нов УПИ I за фотоволтаична централа и ТП” и изработения проект на електрическа план схема по чл.108 от ЗУТ, в кв.122 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.