Във връзка с годишните проверки и разпределение на пасищата, мерите и ливадите, МЗХГ ни информира в спешен порядък за следното:

  1. Справка с детайли за наети площи (пасища, мери и ливади) по земеделски производител, във връзка с дейността на общините в България“ г. е актуализирана с новите данни към 14/15.02.2019 г. и е достъпна на линк:

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/ в средата за междурегистров обмен (RegiX).

Системните администратори на МЗХГ молят за извинение по повод създалото се неудобство.

Справката се достъпва с изпратените Ви потребителски имена и пароли.

  1. С изменение на ЗСПЗЗ (изм., бр. 42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 – 2020 г.) в § 2в, т. 1, буква б) на Допълнителните разпоредби е определено, че коне като пасищни селскостопански животни по смисъла на този закон са: конете с официална идентификация в БАБХ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), с изключение на конете с предназначение „за спорт.

Във връзка с това е актуализирано Приложение № 1 във формат Excel към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

Със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е одобрен актуализиран образец на Приложение № 1 във формат Excel към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, е публикувана „Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ“.

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, са публикувани „Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ“. В този пакет от документи е и актуализираният образец на Приложение № 1 във формат Excel. Същите могат да бъдат копирани и да се използват от земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година.

Това съобщение следва да бъде обявено на видно място, за да бъдат информирани земеделските стопани.

За консултации по разпределението на пасищата може да обръщате към Красимира Тодорова, държавен експерт, д-я „Поземлени отношения“, МЗХГ, тел. 02 985 11 614, ел.поща: KTodorova@mzh.government.bg