До 24.05.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 13-ЕП.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

Кметът на общината разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

  • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg
  • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

– в Центъра за административно обслужване в Общинска Администрация на ул. „България“ № 49.

  • на 24.05.2019 г. от 09:00 до 17:00 ч.