Общинска Администрация – гр. Ивайловград  уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми-ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в сервиз или в местата за продажба и/или смяна на гуми.

Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, лицата извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са задължени да сключват договор с организация по оползотворяване на ИУГ или с лица, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално и/или с лица, притежаващи съответния разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци.

Забранява се складирането на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места, както и нерегламентираното им изхвърляне.

При неизпълнение ще бъдат налагани санкции, съгласно действащата нормативна уредба.