И  З  В  Е  С  Т  И  Е    № 4

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 1 от ПОДОС

 

СВИКВАМ

Общински съвет Ивайловград на Четвърто заседание за 2021 година, което ще се проведе на 09.06.2021 г. /сряда/ от 16.30 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект за

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

  1. Приемане на нова Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Докл.: Д. Овчарова – Кмет на общината

II.Открита процедура по подбор на проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +

Докл.: Д. Овчарова – Кмет на общината

III. Приемане на Споразумения с НИМ – София за археологически сезон 2021 г.

Докл.: Д. Овчарова – Кмет на общината

  1. Промяна характера на собствеността на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Докл.: Д. Овчарова – Кмет на общината

  1. Разпореждане с общинска собственост – даване на съгласие за продажба чрез търг на общински имот, частна общинска собственост: сграда с идентификатор 23056.63.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драбишна

Докл.: Д. Овчарова – Кмет на общината

  1. Осигуряване на безплатен обяд на социално слаби ученици и ученици сираци от СУ „Христо Ботев”- гр. Ивайловград.

Докл.: Д. Овчарова – Кмет на общината

VII. Становище против „Реформа на районните съдилища на територията на страната чрез създаване на Териториални отделения (ТО).“

Докл.: К.Митрев – Председател на ОбС

VIII. Докладни записки, питания, молби, предложения и др.

 

Заседания  на  постоянни комисии към ОбС Ивайловград: 07.06.2021 г. /понеделник/ от 16,30 часа – заседание  на Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси; 16,45 часа – заседание на Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика.

Заседанията ще се проведат в заседателната зала на Общинския съвет.

04.06.2021 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 /КАЛИН МИТРЕВ/