От 08.07.2018 г. – 12.07.2018 г. в град Златоград се проведе Зелено училище за децата от Детска градина Ивайловград и Детска градина с. Железино с филиал с. Белополци.

В мероприятието се включиха децата с техните родители, както и учители от детските градини.

Дейността е изцяло финансирана от Проект BG05M2OP001-3.001-0017 “Заедно сме по добри”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учителите от детските градини в община Ивайловград умело проведоха занимателни дейности за децата и техните родители.

В старата част на гр. Златоград, участниците в програмата имаха и възможността да се запознаят с културата и бита на града и местното население.

Всички включили се в дейността по проекта „Заедно сме по-добри“ се завърнаха в родния Ивайловград с положителни емоции, добро настроение и заредени с нови сили.