Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че започна плащането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2024 г.

Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци са и данък върху превозните средства:
• първа вноска – 30.06.2024 г.
• втора вноска – 31.10.2024 г.
На предплатилите в срок до 30.04.2024 г. се прави отстъпка от 5 на сто.

Приемането на декларациите за облагане с патентен данък е до 31 януари на годината.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие – до 31 януари;
2. за второто тримесечие – до 30 април;
3. за третото тримесечие – до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
На предплатилите в срок до 31.01.2024 г. се прави отстъпка от 5 на сто.

Задълженията си може да заплатите:
В брой на касата на община Ивайловград – ул. „България“ №49, стая №105 с работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.;

На касите на „ИзиПей“ в цялата страна;
На касите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД в цялата страна;

По банкова сметка на община Ивайловград : С/КА BG15UBBS80028413873205 BIC КОД UBBS BGSF
по съответния код вид плащане:
441400 – Патентен данък
442100 – Данък върху недвижимите имоти и лихви
442400 – Такса битови отпадъци и лихви
442300 – Данък върху превозните средства и лихви
Информация за размера на задълженията си, може да получите на телефон 03661/4531 и 03661/6078.