pomosht-v-doma-glavna

О Б Я В А

Община Ивайловград  стартира на  01.02.2013 г. изпълнение на Проект ”Помощ и подкрепа”, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е  239 825,30 лв. Продължителността на проекта е 16 месеца.

Териториалният обхват на реализация на проекта е: с.Казак; с. Бялградец; с. Гугутка; с. Ботурче; с.Розино; с. Железино; с. Ленско; с. Пъстроок; с.Нова ливада; с.Планинец; с. Брусино; с. Соколенци; с. Глумово; с. Чучулига; с. Попско; с. Черничино; с. Бубино; с. Пашкул; с. Конници; с.Белополци; с. Черни рид; с. Горноселци; с. Долноселци; с. Плевун; с. Кобилино; с.Костилково; с. Кондово; с. Железари; с. Покрован; с. Хухла; с.Ламбух; с.Камилски дол; с.Славеево; с.Драбишна; с.Свирачи; с. Орешино; с.Белополяне; с.Сив кладенец; с.Одринци; с.Мандрица; с.Долно Луково; с.Горно Луково; с. Меден бук; гр.Ивайловград.

Проектът предвижда създаването на „Звено за услуги в домашна среда“, предоставящо  три типа почасови социални  услуги, включващи следните дейности:

1.         Дейности за лична помощ:

–          помощ за поддържане на лична хигиена,

–          помощ при хранене;

–          помощ при вземане на лекарства;

–          рехабилитационни услуги;

–          придружаване до детско и учебно заведение;

–          придружаване до болнично заведение  и други

2.         Дейности за социална подкрепа и социално  включване:

–          помощ в общуването и осъществяване на социални контакти;

–          придружаване при посещения на културни мероприятия  и др.

–          помощ при писане на писма,заявления и подаването им до съответните институции и други

3.         Дейности за помощ при комунално-битови дейности:

–          пазаруване;

–          поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от  ползвателите на услугата;

–          извършване на административни услуги и плащания;

–          приготвяне на храна с продукти на потребителя и други.

Проектът е насочен към подобряване качеството на живот  и бита на  80  потребители на социалните услуги – лица с трайни увреждания с ограничения  или невъзможност за самообслужване, в т. ч. деца и възрастни хора с ограничения или невъзможност за  самообслужване.

Всички лица, желаещи да получават почасовите социални услуги трябва да подадат Заявлениe по  образец, придружено от следните документи:

1.         Документ за самоличност/копие/; удостоверение за раждане/копие/ – за потребител – дете

2.         Медицински документи /копия/:

–          Експертно решение на ДЕЛК/ ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК /валидно към датата на подаване на заявлението/;

–          амбулаторен картон /ако има такъв/

–          епикризи и други медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето;

–          здравно осигурителна книжка с адрес и телефон на личния лекар.

3.         Декларация  за доход /по образец/

4.         Документ, удостоверяващ представителство /според конкретния случай/

5.         Документ за самоличност на законния представител/копие/

в  кметствата по населените  места, включени  в проекта или  в Общински център за услуги и информация  в сградата  на Община Ивайловград  в срок до 28.02.2013 г.

Подборът на потребителите на социалните услуги ще се извърши на база изготвени  оценки на потребностите от почасови услуги от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ивайловград, съгласно Методика  за оценка на потребностите  на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Изготвените оценки ще се разгледат от  комисия, която ще изготви окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители  и на чакащите за включване.

Одобрените  потребители  ще  заплащат  потребителска  такса за  получените  почасови  услуги в зависимост от  месечният им доход.

Социалните услуги ще бъдат предоставяни от 30 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Подборът на доставчиците на услугите ще се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на община Ивайловград. За одобрените лица, които не са преминали  през идентично обучение по други  програми  или друг ред, ще се проведе въвеждащо  обучение за предоставяне на социални  услуги в домашна среда. Всички лица, които  желаят да предоставят почасовите социални услуги в домашна среда, трябва да  подадат Заявления по  образец, придружено от следните документи:

1 .Автобиография

2.Мотивационно писмо свободен текст защо желая да  работя като доставчик на почасови социални услуги в домашна среда

3.Копие от лична карта

4.Копие от диплома за завършено образование

5.Копие от трудова или осигурителна книжка

6.Копие от документ, удостоверяващ завършено идентично обучение по други проекти и програми.

в  кметствата по населените  места, включени  в проекта или в  сградата  на Община Ивайловград , 3-ти етаж, стая 308 или 309 в срок до 28.02.2013 г.

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 036616090 – Филип Касабов

036616090 – Надежда Черганова

036616090  – Иван Матев

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ивайловград носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не трябва да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

 

Заявление 1

Заявление 2

 

Инвестира във вашето бъдеще!