Със заповед №438 от 08.10.2018 г. на Кмета на община Ивайловград е открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост в териториалния обхват на ОП „ОГП Ивайловград“ за обект №1 и обект №2 – почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури в землищата на с.Мандрица и с. Одринци.

В резултат на проведен на 30.10.2018 г. открит конкурс е сключен договор със спечелилата фирма „ОКАЙ-2005“ ЕООД за изпълнение на дейности в обект №1 и обект №2 – почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури в землищата на с. Мандрица и с. Одринци с площ 69 декара.

Към момента са изкоренени пъновете на площ от 69 декара, същите са изнесени извън площта и предстои риголване. На обекта в землището на с. Мандрица работят два багера – един колесен и един верижен, които изкореняват старите пънове и ги изнасят извън площта.

Залесяването на подготвените площи ще се извърши до 30 март 2019 г. и през целия вегетационен период на 2019 г. ще се извършват предвидените в технологичния план мероприятия: окопаване около фиданките, изораване на междуредията, филизене на фиданките, варосване на стъблата и кастрене във височина.