Заповед №391/ 31.08.2018 г. относно забрана за събиране на средства от родителите на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст за материали и консумативи, които нямат правно основание.

Законът за предучилищното и училищното образование е уредил правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно образование в държавните и общинските училища и детски градини. Безплатното образование включва правото да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и използването на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците безвъзмездно. Събирането на средства от родителите за материали и консумативи за подобряване на материалната база и за други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в общинските и държавните училища и детски градини няма правно основание. Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно определените такси в Закона за предучилищното и училищно образование, както и в Наредби, приети от Общински съвет – Ивайловград.