Заповед №301 от 24.06.2021 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, на свободни общински недвижими имоти