Заповед № 550 от 14.12.2017 във връзка с Заявление №30-00-892 от 14.12.2017. на „Агро трейд къмпани“ ЕООД, Пловдив за процедиране на ПУП-ПЗ за п.и. №039007 в землището на гр. Ивайловград , ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград, по реда на чл. 60 ал. 1 и чл. 62 ал. 2 от АПК във връзка с чл. 131 от ЗУТ, с цел промяна на предназначението на земеделската земя и отреждане на у.п.и. с устройствена зона .