Съгласно горецитираната заповед:

I. Временно се преустановяват всички туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм по смисъла на Закона за туризма.

II. Временно се преустановяват всички организирани входящи туристически пътувания и свързани туристически услуги по смисъла на Закона за туризма, на територията на Република България.

III. Временно се преустановяват всички организирани изходящи туристически пътувания и свързани туристически услуги, по смисъла на Закона за туризма, на български граждани извън страната.

IV. Временно се преустановяват организираните посещения, представляващи допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

V. Започнатите до влизането в сила на тази заповед туристически посещения по т.I,II,III се прекратяват по най-бързия обективно възможен начин.

VI. Временните ограничения по настоящата заповед са в сила до 13 април 2020 г., включително.

Заповед № Т-РД-16-76/17.03.2020 на Министъра на туризма за преустановяване на организирани туристически пътувания