Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на
противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение
№ 1;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни
болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието,
нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в
Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата
най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от
спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице,
шлем, ръкавици и др.).

2. Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице
за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при
невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се
провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние)
или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е
приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост
от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на
защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

4. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от
1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се
допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични
прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или
дезинфекция.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят
услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 – 4 , прилагат и следните противоепидемични
мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция наймалко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията
и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на
влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин
потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на
ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват
средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да
предоставят съответните услуги в електронна среда.

7. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни
средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални
центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други
места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари,
летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са
длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба,
която се използва съгласно препоръките в приложение № 3.

8. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има
струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни
да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която
се използва съгласно препоръките в приложение № 3.

9. Изключение от задължението по т. 7 и 8 се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, когато се допускат
посещенията в тях;

б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции
и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа
дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на
физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
д) децата до 6 годишна възраст.

10. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите
и/или са предназначени за обществено ползване.

11. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко
1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за
всички лица, които се намират на открити обществени места.

II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички
работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици
или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които
предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия,
независимо от техния характер.

III. Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица,
които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или
други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от
изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани
срещу COVID-19.

IV. По смисъла на тази заповед за „ваксиниран срещу COVID-19“ се приема лице
със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID
сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на
поставяне на последната доза.