Заповед №РД-01-100 от 01.04.2020 г. , с която:

1. Изменя се т.1:
В търговските и производствени обекти, храните които се предлагат в
неопакован вид или в насипно състояние, следва задължително да бъдат съхранявани
по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях /предпазна бариера –
стъклена, плексигласова и т.н./ или да са индивидуално предварително пакетирани.
Служителите задължително работят с предпазни средства. Алтернативен вариант е
опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от
служители, използващи предпазни средства. Това може да бъде прилагано за храна,
която не подлежи на последваща обработка при стриктно спазване на хигиенните
норми.

2. Допълва се т.2:
Преустановява се ползването на кафе-автомати и вендинг машини, разположени
на открито и закрито.
Допълнението е прието с Решение на областен кризисен щаб за коронавирус
COVID-19 от 30.03.2020г.

3. Създава се т.3:
Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица
подходящо работно облекло /не е необходимо специално защитно облекло/ и
предпазни средства /маски и ръкавици/ в определените от тях рискови зони.
Ползването им, следва да бъде изисквано само, когато служителя влиза в пряк контакт
или се очаква дадена дейност да изисква пряк контакт с клиент, външни на
организацията лица, както и при боравенето с непредварително опаковани храни,
предмети или парични средства.