Заповед РД-01-258 от 10.03.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Хасково

 

1. Преминаване към ОРЕС за учениците от 5 до 12 клас в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и центровете за специализирана образователна подкрепа на територията на област Хасково.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.
3. Преустановява се присъствените групови занятия в езиковите, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица за учениците от 5 до 12 клас.
4. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързообслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и др./ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
5. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти и търговски центрове.
6. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, като не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. метра, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и извършване на учестена дезинфекция.
7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение – търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
8. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ в област Хасково, с изключение на дейностите: дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
9.Кметовете на общини да създадат организация за предотвратяване струпването на хора на пазарите и тържищата на открито и закрито и задължително носене на маски.
Фитнес залите и фитнес центровете да работят с 50% от капацитета си, като се изготвят графици на посещение.