На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето,
Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на
обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна
епидемична обстановка при достигане на етап III от Националния план за справяне с
пандемията от Sars-Cov-2, както и след съгласуване с главния държавен здравен
инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на
област Хасково, достигната 14-дневна заболеваемост над 1 123,76 на 100 000
население на територията на област Хасково, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и
Заповед № РД-01- 968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, и основание
чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекци

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
област Хасково, считано от 00:00 часа на 03.02.2022 г.:

1. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица при провеждане
на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори,
фолклорни инициативи и други с такъв характер, игрални зали, казина, както и в
заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма
при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.

2. Въвеждане се ограничено работно време от 06:00 до 22:00 часа при
спазване на подхода със „Зелен сертификат“ за игралните зали, казината и
заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма,
включително и тези към местата за настаняване.

3. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица при групови
посещения в центрове, школи, други обекти за танцово и музикално изкуство,
присъствени групови занятия за възрастни и езикови центрове, образователни
центрове и други обучителни школи при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.

4. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица при посещения
на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и
други сценични прояви на закрито при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.

5. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица при
провеждането на спортни състезания, посещения на фитнес центрове, спортни зали и
клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикал СПА) центрове, СПА
центрове, уелнес центрове и теласотерапевтични центрове при спазване на подхода
със „Зелен сертификат“.

6. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица при
посещенията на търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ
над 300 кв.м., базарите и изложенията на закрито. Забранява се посещението на
непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и
др. без придружител-родител/настойник.

7. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (с
организиран транспорт) и групови посещения на туристически обекти и лагери на
територията на област Хасково, за лица до 18 годишна възраст, както и провеждането
на занимания по интереси, с изключение на заниманията в рамките на целодневната
организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.
II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед,
ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на
територията на област Хасково.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на следния линк – Заповед РД-01-21-28012022