Програма за развитие на селските райони
 
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

ОСНОВНИ ДАННИ

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
„Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр.Ивайловград“

Реализирането на настоящия проект ще подобри жизнената средата и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на живущото население в общината и ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в общината. Анализът на стратегическите документи в сферата на образованието показва, че от решаващо значение за България е да се инвестира в качеството, конкурентоспособността и ефективността на образованието, което зависи до голяма степен от условията за преподаване т.е. от съответната инфраструктура. Чрез инвестициите в образователна инфраструктура ще се улесни достъпа и качеството на предоставяното образование и ще се намали броя на преждевременно напусналите сферата на образованието. Инвестициите в образователна инфраструктура ще доведат до икономическото развитие на селските райони.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

716 529.69

Финансиране от ЕС:

ЕЗФРСР:  609 050.24

Национално финансиране: 107 479.45

 

Дата на стартиране 13.05.2019
Дата на приключване 13.05.2022