На 06.10.2017 г. от 12.00 часа в малката зала на НЧ ”Пробуда – 1914” Ивайловград ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Социална подкрепа в домашна среда“. Проектът „Социална подкрепа в домашна среда” с бенефициент Община Ивайловград се осъществява по договор BG05M9OO001-2.002-0099-С002, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OO001-2.002 “Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С002, проект „Социална подкрепа в домашна среда”