Лица за контакт и връзка при запитвания от граждани:

Йорданка Михайлова 03661/4500
Ана Илчева 03661/4500

Документи за „Покана за свикване“, „Протокол за залепване“, „Протокол за събрание и актуализиране на състава на УС на СС“ и Заявление

Покана за свикване на събрание Протокол за залепване на поканата Протокол от събрание за актуализиране на състава на УС на СС Заявление

Образци на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Заявление за участие Справка за ССО Покана за свикване на ОС на СС Протокол от залепване на поканата за ОС на СС Протокол от ОС на СС Декларация - нечлен на СС Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС) Протокол от залеване на покана за свикване на ОС на...

_____________________________________________________________________________________________________

 

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Начален срок: 20.12.2022 г. 15:25 ч.

Краен срок: 31.05.2023 г. 17:00 ч.

 

По-подробна информация можете да откриете на:

  • www.mrrb.bgМинистерство на регионалното развитие и благоустройство
  • www.bgregio.eu Оперативна програма „Регионално развитие“