Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че „Декларация за частично освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване“, съгласно изменението на ЗМДТ в чл.71, ал.1, се подава в срок до 31.10.2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПО ЧЛ.8, АЛ. 5, ЧЛ. 71, АЛ.1 ОТ ЗМДТ И ЧЛ.20, АЛ.4