Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, вече работи. Активни са както тестовата ѝ версия, така и реална среда, в която всеки хотелиер може да подаде заявката си за регистрация.

До 30 септември 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, следва да регистрират свой профил в реалната система. Считано от 01 октомври 2019 г. лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО/ хотелиер), вече ще трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Заявленията за регистрация се подават на адрес https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (от дясната страна на началния екран) – http://www.tourism.government.bg.

Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система. Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, а единствено дават възможност на потребителите предварително да се запознаят с опциите на системата.

Целта на новата електронна платформа е да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин от една страна ще се облекчи обменът и обработката на данните, а от друга се очаква да се „изсветли“ секторът и да се постигне по-висока защита на данните.