Предлагаме в раздел III. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем  и продажба в т. I да се добави буква – „Списъци по землища на територията на община Ивайловград на останалите неразпределени след разпределението земеделски земи-пасища, мери и ливади от ОПФ по кадастралната карта на всички землища на общ. Ивайловград, предназначени за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, чрез провеждане на публични търгове, считано от 01.10.2019 година.“‘

БЕЛИ ДОЛ

БЕЛОПОЛЯНЕ

БРУСИНО

БЯЛ ГРАДЕЦ

ВЕТРУШКА

ВИС

ГЛУМОВО

ГОРНО ЛУКОВО

ГОРНО СЕЛЦИ

ГОРСКО

ГУГУТКА

ДОЛНО ЛУКОВО

ДОЛНО СЕЛЦИ

ДРАБИШНА

ЖЕЛЕЗАРИ

ЖЕЛЕЗИНО

ИВАЙЛОВГРАД

КАЗАК

КАМИЛСКИ ДОЛ

КАРЛОВСКО

КОБИЛИНО

КОНДОВО

КОННИЦИ

КОСТИЛКОВО

ЛАМБУХ

ЛЕНСКО

МАНДРИЦА

МЕДЕН БУК

НОВА ЛИВАДА

ОДРИНЦИ

ОРЕШИНО

ПАШКУЛ

ПЛАНИНЕЦ

ПЛЕВУН

ПОКРОВАН

ПОПСКО

ПЪСТРООК

РОЗИНО

СВИРАЧИ

СИВ КЛАДЕНЕЦ

СЛАВЕЕВО

СОКОЛЕНЦИ

ХУХЛА

ЧЕРНИ РИД

ЧУЧУЛИГА