На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел  V.„Описание на имотите, които Община Ивайловград има намерение да замени за имоти частна собственост във връзка с влезнали в сила изменения на подробни устройствени планове” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2018 г.” като се добавят:

т. 3 – 470.00 кв. м. от ПИ 26 от кв. 20 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград – частна собственост да се заменят за 470.00 кв. м. от ПИ 75 от кв. 20 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград – общинска собственост, съгласно АЧОС №2749/09.07.2018 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №263/11.07.2018 г., акт №149, том I, дв. вх. рег. №262, имотна партида 11838;

т. 4 – 615.00 кв. м. от ПИ 29 от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград – частна собственост да се заменят за 615.00 кв. м. от ПИ 74 от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград – общинска собственост, съгласно АЧОС №2748/09.07.2018 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №264/11.07.2018 г., акт №150, том I, дв. вх. рег. №263, имотна партида 11839;