Допълва раздел III. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем  и продажба в т. I да се добави буква „Б” – „помещение с площ 30 кв. м. (в дясно от входа на сградата), част от I-ви етаж от двуетажна масивна сграда бивш „Младежки дом” в УПИ I от кв. 7 по действащ ПУП на с. Гугутка” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2018 г.” с Решение №3/29.01.2018 г.