Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2024 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2024 година“. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква Б „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от програмата със следния общински имот за продажба:
-Придаваема част за ПИ-129 с площ 30 кв. м. от кв. 9 по ПУП на с. Драбишна, одобрен със Заповед №075/22.02.2021 г. и Заповед №1926/28.09.1966 г., актуван с АЧОС №3045/02.04.2024 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №117/03.04.2024 г., акт №76, том I, дв. вх. рег. №114, имотна партида 17218;