На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2023 година“. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква Б „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от програмата със следния общински имот за продажба:

УПИ /урегулиран поземлен имот/ I /римско едно/ с площ 370 кв. м. /триста и седемдесет квадратни метра/ от кв. 84 /осемдесет и четири/ по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., актуван с АЧОС №3007/31.07.2023