На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2023 година“. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква Б „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от програмата със следния общински имот за продажба:

едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 22,50 кв. м./двадесет и две цяло и петдесет квадратни метра/, находяща се в ПИ-113 /поземлен имот сто и тринадесет/ от кв. 17 /квартал седемнадесет/, за който е отредено УПИ I от кв. 17 по плана на с. Мандрица, улична регулация утвърдена със Заповед №359/29.06.1960 г, дворищна регулация утвърдена със Заповед №094/31.03.2010 г. и Геодезическо заснемане от юни 2023 г., актувана с АЧОС №3008/01.08.2023 г.