На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година“. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква Б „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от програмата със следния общински имот за продажба:

апартамент №1, находящ се в масивна жилищна сграда на ул.„Пробуда” №4, ет. 1, попадаща в УПИ IV от кв. 18 по ПУП на с. Железино, със застроена площ 40,26 кв. м., заедно с прилежащото избено помещение и с прилежащите му идеални части от общите части на сградата с от отстъпеното правото на строеж върху земята съставляваща УПИ IV от кв. 18 по ПУП на с. Железино, одобрен със Заповед №530/19.04.1967 г., актуван с АЧОС №246/22.04.1999 г.