На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година“. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква Б „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от програмата със следния общински имот за продажба:

УПИ /урегулиран поземлен имот/ IX /римско девет/ с площ 576 кв. м. от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., актуван с АЧОС №2933/28.07.2022 г.