Наоснование чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година “.Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква Б „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от програмата със следния общински имот за продажба:

  • апартамент №3 от жилищна сграда „Родопска къща“, находящсе на ул. „Първа” №18, вх. А, ет. 2, попадаща в поземленимот 30 в УПИ III-29,30откв. 13 по ПУП на с. Белополци,одобрен със Заповед №433/03.05.1977 г. със застроена площ – 60,00кв. м. с 100% балкони, избено помещение – мазе №3 с полезна площ 4,00 кв. м., ,актуван с АЧОС №239/25.02.1999 г.