На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2024 г.” като   допълва Раздел III, подраздел I, буква „А”  имоти, който община Ивайловград има намерение да отдаде под наем със следните общински имоти:

  1. ПИ с идентификатор  23056.22.10 (022010) – язовир с площ 6664 кв.м. в землището на с. Драбишна – АПОС №409/29.01.2001 г., АПОС №2953/22.12.2022 г., Скица № 15-1341002/17.11.2022 г.;
  2. ПИ  с идентификатор 23056.34.55 (000034) – язовир с площ 26195 кв.м. в землището на с. Драбишна – АПОС №144/26.03.1998 г., АПОС №2821/25.10.2019   г., Скица № 15-910301/08.10.2019 г.;
  3. ПИ с идентификатор 03695.10.652 (000652) – язовир с площ 48320 кв.м. в землището на с. Белополяне – АПОС №149/26.03.1998 г., АПОС №2820/25.10.2019 г., Скица № 15-910305/08.10.2019 г.;
  4. ПИ с идентификатор  80995.60.62 (000062) – язовир с площ 19987 кв.м. в землището на с. Черни рид – АПОС №145/26.03.1998 г., АПОС №2819/25.10.2019 г., Скица № 15-910307/08.10.2019 г.;
  5. ПИ с идентификатор  37410.12.41 (000010) – язовир с площ 8374 кв.м. в землището на с. Кобилино – АПОС № 649/29.09.2003 г., АПОС №2954/13.12.2022 г., АПОС №3052/13.05.2024  г.  Скица № 15-470703/09.05.2024 г.;
  6. ПИ с идентификатор  55748.1.3 (001003) – язовир с площ 32361 кв.м. в землището на с. Плевун – АПОС №162/26.03.1998 г., АПОС №2818/25.10.2019 г., АПОС № 3049/13.05.2024 г., Скица № 15-470723/09.05.2024 г.