Допълва раздел III. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем  и продажба в т. I да се добави буква „Б” – „списък Приложение №1 на Земеделски земи от ОПФ  по кадастралната карта на с. Белополци с ЕКАТТЕ 03681, предназначени за отдаване под наем за срок от 2 (две) стопански години, чрез провеждане на публични търгове, считано от 01.10.2018 г.” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2018 г.” с Решение №3/29.01.2018 г.

Приложение-1