Наоснованиечл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот за продажба:

– УПИ X от кв. 83,по ПУП на гр. Ивайловград, с площ 545 кв. м, ведно с построената в него едноетажна паянтова жилищна сграда, със застроена площ 30 кв. м., актуван с АЧОС №555/29.08.2002 г.