На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2018 г.” като добавя общински имот: едноетажна масивна сграда бивше „Читалище” със застроена площ 188 кв. м. при отстъпено право на строеж в ПИ 53 от кв. 22 по ПУП на с. Белополци, одобрен със Заповед №433/03.05.1977 г., актуван с АЧОС №2775/06.12.2018 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №565/10.12.2018 г., акт №100, том II, имотна партида 12717, 12718.