На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел II, букваБ” „Имоти, които Община Ивайловград има намерениеда продадеот приетатаПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в общинаИвайловград през 2022 г.”, като добавя следния общинскиимот за продажба:

         – ПИ-31 от кв. 12, по ПУП на с. Планинец, с площ 65кв. м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда Читалище, със застроена площ 65 кв. м, актувани с АЧОС №2952/11.11.2022 г.