На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”, като добавя следния общински имот за продажба:

– УПИ VIII-945 от кв. 31, по ПУП на гр. Ивайловград, с площ 535 кв. м, актуван с АЧОС №356/20.07.2000 г.