На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълваненараздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имотио бщинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот за продажба:

– У ПИ XVIIот кв. 22a, по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., с площ 360 кв. м, актуван с АЧОС №1535/28.03.2013 г.