На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2018 г.” като добавя общински имот ПИ 115 с площ 950 кв. м. от кв. 26 по ПУП на с. Черничино, одобрен със Заповед №531/19.04.1967 г., актуван с АЧОС №2747/09.07.2018 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №265/11.04.2018 г., акт №151, том I, имотна партида 11840.