На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година“. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква Б „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от програмата със следния общински имот за продажба:

– апартамент №27 от жилищен блок находящ се на ул. „Осми март” №2, вх. Б, ет. 4 находящ се в поземлен имот  №101,9 построен в УПИ I от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., със застроена площ – 61,67 кв. м. и 100% балкони и избено помещение – мазе №27 с полезна площ 6,00 кв. м., актуван с АЧОС №886/19.12.2006 г.