На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване, за предложения, становища и мнения по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г.

На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесионалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на община Ивайловград – http://ivaylovgrad.bg/

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени  в деловодството на Община Ивайловград – ул.  „България” № 49  или на е-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административно процесионалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 16.12.2019 г. от 14:00 часа в стая 307 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

ПРОЕКТ

За приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година.

Докладна записка Относно: Одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.