Днес се подписа договор с Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез реализирането на проект „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ИВАЙЛОВГРАД”.

Основната цел на проектното предложение е да се създаде устойчив модел за достъп до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи от Община Ивайловград, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Очаквани резултати от реализирането му са да се създадат нови работни места, обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и да се повиши броя на подпомогнати лица от групите в неравностойно положение, ползватели на социалните услуги.

Общата сума на подписания договор е 391 087,65 лв., от които 332 424,49 лв. са осигурени от Европейския социален фонд, а  58 663,16 лв. са Национално финансиране.