Длъжностни лица от Общинска администрация-Ивайловград:

 1. Катина Димитрова Георгиева – гл. експерт в Д УТЕС,
 2. Делян Илчев – мл. експерт в ДУТЕС,
 1. Ваклин Карамфилов – работник поддръжка към Община Ивайловград,
 2. Димитър Матев – работник поддръжка към Община Ивайловград,
 3. Кмет/кметски наместник на населено място на територията на община Ивайловград,
 4. Доброволци /граждани, представители на организации за защита на животните или на НПО/, заявили писмено участие

със задача:

 1. Да извършат преброяването на безстопанствени кучета на територията на община Ивайловград.
 2. Преброяването да се извърши в периода април-юни.
 3. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място

без видимо присъствие на собственик.

 1. Преброяването да се извърши по методика, като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.
 2. След приключване на преброяването да се състави протокол, който да се входира в деловодната система на Община Ивайловград за утвърждаване в срок до 20 работни дни след, след което да се изпрати на ОДБХ-Хасково.
 3. Протоколът да се публикува на официалната страница на Общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кръстю Делииванов- зам.-кмет на Община Ивайловград.