Детските градини от община Ивайловград – ДГ Ивайловград, ДГ с. Железино и клон с. Белополци се включиха във веселия пикник и велопоход по проект „Заедно сме по-добри”, Договор № BG05M2OP001-3.001-0017-C02 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
Участници в събитието бяха децата от съответното детско заведение, придружени от техните родители. Дейностите се проведоха в околностите на гр. Ивайловград и селата Железино и Белополци. Бе организирана и развлекателна програма, включваща много интересни и занимателни игри. За участниците във веселите походи бе осигурен кетъринг.