Във връзка със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед на Кмета на община Ивайловград № 270/22.05.2020 г., Ви уведомяваме, че детските градини на територията на община Ивайловград ще подновят своята дейност от 01.06.2020 г. (понеделник).

Заповедта на Кмета бе връчена на директорите на детските заведения, които проведоха подготовка във връзка с възстановяването на заниманията с децата. Родителите са информирани за мерките и задълженията по спазването им, и са подписали Декларация за информирано съгласие за посещение на детето в детската градина, предоставена от Министерството на образованието. Проведено е проучване, за да се разбере точния брой на децата, които ще посещават детските заведения. Те ще бъдат разделени, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи.

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

– най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;

– да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;

– да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

– да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

– да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на ДГ/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

– да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване;

– да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата, освен, ако не бъдат помолени за това, но в тези случаи стриктно да спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

– да осигурят плик, в който да се поставят обувките, с които то пристига в детската градина;

– да осигурят поне 2 бр. маски, в случай, че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личен лекар на детето.

Въпреки, че детските градини се отварят за всички деца, е препоръчително, децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

Декларация – Информирано съгласие

Заповед № 270/22.05.2020 г. на Кмета на община Ивайловград