Програма за развитие на селските райони

Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите

Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. BG06RDNP001-8.004

„Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“. Срок на изпълнение: 36 месеца

Проектното предложение предвижда реконструкция и рехабилитацие на горски пътища с обща дължина 6 746,17 в четири землища от горската територия на община Ивайловград, както и изграждане на пет броя нови Резервоара за противопожарни нужди, изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради.

Общата цел на проектното предложение е подобряване условията на живот в селския район посредством дейности по опазване на горските територии на Община Ивайловград. Конкретната цел е насочена към предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития посредством въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари, чрез реконструкция и рехабилитацие на горски пътища, изграждане на един брой нов резервоара за противопожарни нужди, изграждане на минерализовани ивици и противопожарни просеки.

 
1 – гр.Ивайловград
2 – с.Бубино
3 – с.Белополяне
4 – с.Горноселци
5 – с.Розино (общ.Ивайловград)
6 – с.Гугутка
7 – с.Конници
8 – с.Свирачи
9 – с.Одринци (общ.Ивайловград)
10 – с.Меден бук

Стойност на бюджета в лева:

Общо: 1 972 481.35 лв.

Финансиране от ЕСЕЗФРСР – 1 676 609.15 лв.

Национално финансиране – 295 872.20 лв.

04.09.2020 г.

04.09.2023 г.