На 06.07.2018 г. своите трудови договори получиха двадесет и шест лица по проект BG05М9ОP001-1.028-0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ангажираните лица ще работят за срок от 12 месеца на длъжност „Общ работник” и „Работник озеленяване” и ще обслужват община Ивайловград. Дейностите, които ще извършват са свързани с поддържане и почистване на общински сгради и прилежащите им терени, косене, изрязване и подрязване на дървета и храсти, поливане и оформяне на цветни алеи.